English version

Homepage  >

Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Projecto Measurements and Controls, hierna verder te noemen Projecto

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen, waaronder tevens dient te worden begrepen uitvoering van werkzaamheden en diensten van of door Projecto.

Artikel 2: Prijzen en overeenkomsten

Artikel 2a:
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. Alle aanbiedingen worden gedaan onder het voorbehoud van prijsstijgingen en eventuele andere veranderde omstandigheden, welke invloed zouden kunnen hebben op de voorwaarden van de te sluiten overeenkomsten. In al deze gevallen heeft Projecto de bevoegdheid de reeds overeengekomen prijzen te verhogen in overeenstemming met de gewijzigde omstandigheden.

Artikel 2b:
Mondelinge overeenkomsten worden voor Projecto slechts bindend na schriftelijke bevestiging door deze. De vermelde prijzen in prijslijsten en aanbiedingen zijn franco huis en exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.

Artikel 3: Levering en annulering

Artikel 3a:
Alle opgegeven leveringstermijnen zijn bij benadering. Er is geenszins sprake van een fatale termijn, tenzij dit nadrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van de termijn geeft opdrachtgever nimmer het recht tot het vorderen van ontbinding, vernietiging van de overeenkomst of tot enige vorm van schadevergoeding.

Artikel 3b:
Binnen 8 dagen na het verstrijken van de leveringstermijn heeft opdrachtgever het recht van Projecto te verlangen, dat deze binnen een termijn, gelijk aan de aanvankelijk overeengekomene, alsnog tot aflevering van de producten overgaat. Heeft Projecto na het verstrijken van die termijn nog niet afgeleverd, dan kan opdrachtgever de overeenkomst annuleren. Ook in dit geval is Projecto geen schadevergoeding verschuldigd. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 4: Overmacht

In geval van overmacht is Projecto niet verplicht tot levering. Als overmacht gelden onder meer staking, vorst-, storm-, brand-. waterschade, uitblijven van leveranties en voorts alle omstandigheden die het voldoen aan de leveringsverplichting voor Projecto bemoeilijken c.q. (tijdelijk) onmogelijk maken. Hieronder wordt tevens verstaan het niet voldoen aan de door Projecto gestelde kwaliteitseisen van door derden gefabriceerde producten. In deze gevallen is het bepaalde in artikel 3b omtrent annulering van de overeenkomst door opdrachtgever niet van toepassing.

Artikel 5: Reclame

Artikel 5a:
Eventuele gebreken dienen binnen 8 dagen na ontvangst van de goederen aan Projecto schriftelijk ter kennis worde gebracht, zulks op straffe van verval van het recht om naderhand nog te stellen dat het geleverde niet in overeenstemming met de overeenkomst zou zijn geweest.

Artikel 5b:
Indien de bezwaren van opdrachtgever door Projecto gegrond worden bevonden, heeft Projecto het recht om alsnog producten van dezelfde soort te herleveren dan wel naar haar keuze een redelijke prijsreductie toe te passen. Opdrachtgever heeft in dit geval niet het recht om de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden. Ook heeft opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te vernietiging dan wel schadevergoeding te vorderen.

Artikel 6: Garantiebepalingen

Artikel 6a:
In het algemeen worden producten geleverd met fabrieksgarantie, voorzover deze door de producent wordt verleend. Bij een eventuele reclame zal Projecto in dit kader slechts bemiddelen; zij zal echter nimmer aan de betreffende garantiebepalingen gebonden zijn.

Artikel 6b:
Voorzover aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van geleverde apparatuur worden gegeven, verplicht opdrachtgever zich tot het opvolgen hiervan. In elk geval vervallen alle garantiebepalingen indien in strijd wordt gehandeld met de gebruiksvoorschriften c.q. aanwijzingen.

Artikel 7: Gevolgschade en bedrijfsschade

Artikel 7a:
Projecto is niet verplicht tot vergoeding van enige direct dan wel indirect geleden schade, op welke dan ook ontstaan tengevolge van gebreken aan de geleverde produkten en/of door het niet of niet behoorlijk werken van de installatie en de gevolgen daarvan. Hieronder dient mede te worden verstaan gevolgen van onjuiste of onjuist geïnterpreteerde(meet)resultaten en/of uitkomsten van door Projecto geleverde instrumenten.

Artikel 7b:
Voorts is Projecto niet aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet voldoende opvolgen van de gebruiksvoorschriften of aanwijzingen genoemd in artikel 6b, door welke oorzaak of welke behandeling of nalatigheid ook.

Artikel 7c:
Projecto is evenmin aansprakelijk voor enige schade tengevolge van het niet of niet behoorlijk nakomen van enige verplichting uit deze overeenkomst, of tengevolge van enige handeling of nalatigheid van Projecto, haar personeel of andere bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde (hulp)personen.

Artikel 7d:
Met betrekking tot de aansprakelijkheid van Projecto zijn voorts alle gevolgen van klimatologische omstandigheden, storingen in de stroomvoorziening, chemische, elektro-chemische en buitengewoon elektrische invloeden van de geleverde producten nadrukkelijk uitgesloten.
Opdrachtgever vrijwaart Projecto tegen vorderingen van derden wegens schaden welke als zodanig in dit artikel zijn vermeld.

Artikel 7e:
De aansprakelijkheid van Projecto met betrekking tot bedrijfs- c.q. stagnatieschade is nadrukkelijk uitgesloten. In elk geval is alle aansprakelijkheid beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de terzake geleverde goederen c.q. diensten.

Artikel 8: Plaats van voldoening

Artikel 8a:
De plaats van betaling is ten kantore van Projecto in Lelystad dan wel op een door haar aan te wijzen bank- of girorekening. Opdrachtgever zal zich tegenover een vordering van Projecto niet op verrekening kunnen beroepen.

Artikel 8b:
Alle betalingen dienen - voor zover zulks niet afzonderlijk is bepaald - steeds zonder enige korting of verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

Artikel 9: Faillissement en surséance van betaling

Alle vorderingen van Projecto worden terstond opeisbaar wanneer het faillissement van opdrachtgever wordt aangevraagd, deze surséance van betaling aanvraagt in liquidatie verkeert, overlijdt en voorts onder alle omstandigheden, waarbij het verhaal van de vordering van Projecto mogelijkerwijs in gevaar zou kunnen komen.

Artikel 10: Zekerheidsstelling

Artikel 10a:
Alvorens tot levering over te gaan, heeft Projecto het recht om van opdrachtgever te verlangen. dat deze ten behoeve van Projecto zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen. Voldoet opdrachtgever hieraan niet, dan is Projecto gerechtigd desgewenst de overeenkomst eenzijdig kosteloos te annuleren, terwijl opdrachtgever dan aan Projecto een schadevergoeding verschuldigd is gelijk aan 20% van het totaal voor de levering overeengekomen bedrag.

Artikel 10b:
Het recht van annulering met schadevergoeding als vermeld in het voorgaande deel van dit artikel heeft Projecto ook in alle andere gevallen waarbij de opdrachtgever jegens Projecto toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Projecto.

Artikel 11: Toerekenbare tekortkoming

Artikel 11a:
Over de door opdrachtgever aan Projecto te betalen bedragen is opdrachtgever bij overschrijding van de in artikel 8b genoemde betalingstermijn aan Projecto verschuldigd een vergoeding van 2% per maand over het uitstaande bedrag.

Artikel 11b:
In het geval Projecto zich genoodzaakt ziet haar vordering op de opdrachtgever ter incasso in handen te geven van derden, is zij gerechtigd aanspraak te maken op 15% incassokosten, te berekenen over het uitstaande bedrag, onverminderd het recht de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen.

Artikel 12: Eigendomsvoorbehoud

Artikel 12a:
Projecto behoudt zich de eigendom van alle door haar geleverde zaken nadrukkelijk voor totdat de opdrachtgever volledig aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Projecto zal hebben voldaan.

Artikel 12b:
De opdrachtgever is - behoudens nadrukkelijke schriftelijke instemming van Projecto - niet gerechtigd over te gaan tot vervreemding van de geleverde goederen aan derden, al dan niet tot verschaffing van zekerheid.

Artikel 13: Overgang risico, vervoer en aansprakelijkheid

Artikel 13a:
Vanaf het moment, dat de producten een van de opslagplaats(en) van Projecto of andere plaatsen waar zij in afwachting van verzending naar opdrachtgever zijn opgeslagen, verlaten zij deze voor risico van de opdrachtgever.

Artikel 13b:
In het geval producten die ingevolge het bovenstaande voor risico van opdrachtgever zijn, worden vervoerd door Projecto - wordt hierbij iedere, eventuele aansprakelijkheid van Projecto als vervoerder dan wel uit hoofde van onrechtmatige daad gepleegd in verband met of tijdens het vervoer uitgesloten. Iedere aansprakelijkheid ook in verband met grove schuld of ernstige nalatigheid, is in elk geval beperkt tot hooguit de factuurwaarde van de geleverde goederen/verrichte werkzaamheden.

Artikel 13c:
Opdrachtgever zal Projecto vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ter zake waarvan Projecto op grond van het bovenstaande tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zou zijn.

Artikel 13d:
Bij alle vervoer is opdrachtgever gehouden de lossing te bewerkstelligen ter plaatse waar en ten tijde waarop de vervoerder aan Projecto zal mededelen de lossing te willen doen plaatsvinden.

Artikel 14: Aansprakelijkheid bij werkzaamheden

Indien en voor zover Projecto bij de installatie en/of testwerkzaamheden wordt betrokken gelden de volgende bepalingen:

Artikel 15: Aanvullingen en afwijkingen op de algemene voorwaarden

Afwijkingen van of aanvullingen op deze voorwaarden en eventuele inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever kunnen tegenover Projecto slechts worden ingeroepen indien zij schriftelijk door Projecto zijn bevestigd. Projecto is bevoegd van deze voorwaarden af te wijken zonder dat hieraan gevolgen voor de toepassing in het algemeen of in een nader specifiek geval kunnen worden verbonden.

Artikel 16: Aansprakelijkheid opdrachtgever

Indien opdrachtgever namens een of meer anderen optreedt is hij onverminderd de aansprakelijkheid van die anderen tegenover Projecto aansprakelijk als ware hij zelf opdrachtgever.

Artikel 17: Geschillen en forumkeuze

Geschillen uit hoofde van deze overeenkomst - ook als een geschil slechts door één der partijen als zodanig wordt gezien - of van nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan zullen bij uitsluiting worden berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zwolle.

Artikel 18: Toepasselijk recht

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Lelystad op 2003-09-05

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met: :

Projecto - Measurements and controls
Vaartweg 172-174
8243 PP Lelystad
Tel: 0320-257805
Fax: 0320-257811
Email: info@projecto.nl